Svadobné kolekcie pre nevesty, ktoré hľadajú šaty ľahké ako pierko.

Sociálne siete
Obchodné podmienky

Preambula

1. Predávajúcim je spoločnosť VK atelier s.r.o. , Košická 17180/49 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 55873600,, (ďalej len „Veronika Kostková“), tel. +421 903 401 971 e-mail: obchod@veronikakostkova.com (ďalej len „predávajúci“).

2. Kupujúcim – spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá kontaktuje predávajúceho   za účelom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na predaj. Kupujúcim je aj každá fyzická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s požiadavkou, aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru (ďalej len „kupujúci – spotrebiteľ“).

3. Kupujúcim – podnikateľom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nie je spotrebiteľom a ktorá kontaktuje predávajúceho za účelom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka alebo za účelom zaobstarania tovaru, ktorý predávajúci nemá zaradený v ponuke s úmyslom jeho kúpy. Táto osoba zároveň koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a to na základe živnostenského alebo iného oprávnenia podľa osobitných predpisov (ďalej len „kupujúci – podnikateľ“).

4. Kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ sa tiež spoločne označujú ako „kupujúci“.

5. Všeobecné obchodné podmienky eshopu Veronika Kostková. (ďalej len „VOP“) upravujú právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri nákupe tovarov v internetovom obchode predávajúceho na webovom sídle www.veronikakostkova.com na základe uzatvorenej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim tak, ako je bližšie špecifikované v čl. I týchto VOP.

6. Pokiaľ kúpna zmluva výslovne neurčuje inak, má sa za to, že obchodné podmienky obsiahnuté v týchto VOP sú jej súčasťou. Odchylné písomné dojednania zmluvných strán v zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok obsiahnutých v týchto VOP, pokiaľ nie je vo VOP výslovne uvedené inak.

7. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 102/2014 Z.z. a o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Všetky právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom výslovne neupravené v týchto VOP sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

I. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Webové sídlo  obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a nákladov za vrátenie tovaru, ak tento tovar zo svojej podstaty zvyčajne nemožno vrátiť poštou. Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom sídle.

2. Webové sídlo obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3. Kupujúci môže objednávať tovar prostredníctvom nákupného košíka na  webovom sídle predávajúceho.

4. Po vložení tovaru do košíka vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom  sídle. Objednávkový formulár obsahuje informácie o:

4.1 objednávanom tovare

4.2 kúpnej cene za tovar

4.3 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o spôsobe doručenia tovaru

4.4 nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

5. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si prečítal tieto VOP, že ich obsahu porozumel a berie na vedomie, že po potvrdení objednávky mu vzniká povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.

6. Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „uzatvorenie kúpnej zmluvy“).

8. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa vzniká predávajúcemu záväzok  dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej kúpnej cene podľa potvrdenej objednávky a previesť na neho vlastnícke právo. Zároveň kupujúcemu vzniká záväzok zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a dodaný tovar prevziať.

9. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, ak kupujúci už uhradil kúpnu cenu za objednávku, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí.

10. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje pri objednávke, nedostupnosť kupujúceho atď).

II. Kúpna cena a platobné podmienky

1. Cena tovaru uvedená pri jednotlivom tovare je uvedená ako základná kúpna cena vrátane DPH. K základnej cene tovaru je pripočítaná cena za dopravu tovaru. Cena za dopravu tovaru je odlíšená od základnej ceny a je viditeľná v objednávke Základná kúpna cena a cena za dopravu tovaru spolu tvoria celkovú kúpnu cenu.

2. Spôsob úhrady celkovej kúpnej ceny je uvedený v kúpnej zmluve, a to na základe voľby kupujúceho v doručenej objednávke. Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť buď:

2.1. bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho s uvedením variabilného symbolu (číslo objednávky uvedené v jej potvrdení). Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

2.2. prostredníctvom služby cardPay. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

2.3. prostredníctvom služby PayPal. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

2.4. prostredníctvom dobierky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom zaplatenia sumy kuriérskej spoločnosti, ktorá zabezpečuje dodanie tovaru pre predávajúceho.

2.5. v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom pri prevzatí tovaru na kamennej prevádzke predávajúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú v momente zaplatenia sumy v hotovosti alebo bezhotovostným porevodom na kamennej prevádzke predávajúceho.

3. Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu vo formáte .PDF elektronickou formou na adresu uvedenú v objednávkovom formulári.

4. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu s ďalšími zľavovými kupónmi a kódmi nie je možné vzájomne kombinovať.

III. Dodacie podmienky

1. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru kuriérskou službou, ktorú zabezpečuje dopravný partner predávajúceho (ďalej len „prepravca“). Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho.

2. Cena za dodanie tovaru je stanovená na jednu kompletnú objednávku bez ohľadu na počet objednaných kusov. Cena za dodanie tovaru je tri eurá a päťdesiat centov (3,50 EUR) za jednu objednávku. Pri prevzatí zásielky prostredníctvom dobierky sa cena navyšuje o sumu jedno euro (1 EUR). Výnimka v zmysle bezplatného dodania tovaru sa uplatní automaticky v prípade prekročenia určitej hodnoty objednávky.

3. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky je kupujúci oprávnený zásielku od prepravcu neprevziať. Na neskôr uplatnené reklamácie z dôvodu porušenosti obalu tovaru predávajúci neprihliada. Reklamáciu poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí alebo reklamáciu nesprávne dodaného tovaru je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho bezodkladne.

4. Dodacia lehota závisí od miesta určenia a dostupnosti tovaru. Vo väčšine prípadov je to 1-2 pracovné dni od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 7-14 dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky, a to elektronickou poštou na adresu uvedenú v objednávke alebo prostredníctvom sms správy na telefónne číslo uvedené v objednávke. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku kontaktovaním predávajúceho.

5. Za tovar zodpovedá predávajúci až do okamihu prevzatia kupujúcim. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Okamihom prevzatia prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru, ako aj nebezpečenstvo škody na prevzatom tovare.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Takéto prípady rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po zaplatení všetkých škôd prepravcom.

7. V prípade, že kupujúci v objednávke zvolí niektorý z bezhotovostných spôsobov platby kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený dodať tovar kupujúcemu až po tom, čo mu bude na jeho bankový účet pripísaná celá kúpna cena.

IV.  Účet užívateľa

1. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru priamo z webového  sídla  na základe registrácie alebo bez registrácie.

2. Pri registrácii na  webovom sídle a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v účte užívateľa je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v účte užívateľa a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k účtu používateľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu používateľa tretím osobám.

5. Predávajúci je oprávnený zrušiť účet používateľa, a to najmä vtedy, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto VOP).

V.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a.      Kupujúci – spotrebiteľ 

1. Kupujúci – spotrebiteľ má v súlade s ustanovením  § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu, a to do štrnástich(14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, ktoré sú v rámci jednej objednávky dodávané osobitne, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené kupujúcim – spotrebiteľom elektronicky na adresu   obchod@veronikakostkova.com v lehote uvedenej v  bode 1. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci – spotrebiteľ využiť vzorový formulár v bode c.

3. Tovar na vrátenie musí byť:

a.     nepoškodený,

b. kompletný (vrátane originál balenia, štítkov, prípadne dokumentácie),

c.     vrátane priloženého dokladu o kúpe.

4. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. V týchto VOP sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený bez zbytočného odkladu, najneskôr však do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

5. V prípade oprávneného odstúpenia od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť finančné prostriedky prijaté od kupujúceho – spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho – spotrebiteľa dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky. Ak odstúpi kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi skôr, než mu kupujúci – spotrebiteľ  tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

6. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho – spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.

7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu – spotrebiteľovi darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou v zmysle, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci – spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

b.      Kupujúci – podnikateľ 

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade kupujúceho – podnikateľa sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2. Vrátenie kúpnej ceny bude realizované formou daňového dokladu – vystavením dobropisu kupujúcemu – podnikateľovi.

c.   Vylúčenie/zánik práva na odstúpenie od zmluvy:

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, alebo predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.


Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár vyplňte a pošlite iba v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy, a to na adresu: Veronika Kostková, Veľkomoravská 2163/18, 911 05 Trenčín Slovensko, alebo emailom : obchod@veronikakostkova.com

Týmto oznamujem/oznamujeme* že odstupujem/odstupujeme:

od kúpnej zmluvy na tento tovar*:

od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

Dátum objednania*/dátum prijatia*:

Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov:

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva na papieri):

Dátum

________________________________

* Nehodiace sa prečiarknite.


VI. Záručná doba

1.  Záručná doba na tovar zakúpený na internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

2. Záručnú dobu nemožno zamieňať so životnosťou tovaru, tj. dobou, počas ktorej pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať.

VII. Práva zo zodpovednosti za vady, reklamácie  

1.   Predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu – spotrebiteľovi, že v čase, keď kupujúci – spotrebiteľ tovar prevzal:

a.   má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci – spotrebiteľ očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b.   sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c.   tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

d.   je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

e.   tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

3.Chybou sa rozumie zmena vlastností tovaru, ktorá je zapríčinená použitím nevhodného alebo nekvalitného materiálu, nedodržaním výrobnej technológie alebo nevhodného konštrukčného riešenia.

4. Za vadu nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu

5.  Práva zo zodpovednosti za vady tovaru uplatňuje kupujúci – spotrebiteľ u predávajúceho na adrese jeho prevádzky uvedenej v záhlaví reklamačného listu, ktorý nájdete tu.

6. Vybavovanie reklamácií na tovar zakúpený kupujúcim – spotrebiteľom sa riadi  podmienkami uvedenými v tomto článku, príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z., Občianskeho zákonníka a osobitnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra alebo pokladničný blok, ktoré slúžia ako záručný list).

7.   Vybavovanie reklamácií na tovar zakúpený kupujúcim – podnikateľom sa riadi výlučne príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.   Reklamáciu je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa objavila vada. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie vady a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

9.   V prípade, že kupujúci po prevzatí tovaru zistí, že tovar nie je v zhode s objednaným tovarom alebo ak tovar vykazuje vadu, musí o tejto skutočnosti informovať predajcu e-mailom na adresu obchod@veronikakostkova.com a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní od prevzatia tovaru.

10. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky nezávadný.

11. Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.  Po uplatnení reklamácie predávajúci ihneď vydá kupujúcemu – spotrebiteľovi potvrdenie, ktoré možno najneskôr doručiť spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo požadovať výmenu tovaru za nový.

12. V prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ uplatní právo reklamácie u predávajúceho, predávajúci posúdi vadu reklamovaného tovaru. V prípade odstrániteľnej vady, predávajúci vadu odstráni riadne, bezplatne a bez zbytočného odkladu. V prípade neodstrániteľnej vady predávajúci tovar vymení za nový alebo vráti kúpnu cenu za tovar v prípade, ak kupujúci – spotrebiteľ odstúpi od zmluvy.

13. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od kupujúceho – spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu – spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

14. Ak kupujúci – spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci – spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci – spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

15.Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

VIII. Záverečné ustanovenia

1.   Tieto  VOP sú platné a účinné od  1.1.2O20.

2.   Tieto VOP a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3.   Vo veciach neupravených kúpnou zmluvou alebo týmito VOP sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami právnych predpisov.

4.   V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie, záväzok alebo podmienka obsiahnutá v týchto VOP sa bude považovať za neplatnú alebo za nevymožiteľnú z akéhokoľvek dôvodu, nebude mať táto skutočnosť vplyv na ostatné ustanovenia VOP, pričom príslušné neplatné ustanovenie bude nahradené takým ustanovením všeobecne záväzného právneho predpisu, ktoré sa k nemu čo najviac približuje, aby sa dosiahol účel VOP.

5.   Ak niektoré ustanovenia zmluvy alebo týchto VOP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy a týchto VOP, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

6.   Tieto VOP sú súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a jednotlivým kupujúcim v znení, v akom boli ku dňu uzatvorenia príslušnej zmluvy zverejnené na webovom sídle https://www.veronikakostkova.com/

7.   Veronika Kostková, je oprávnená jednostranne zmeniť znenie týchto VOP; akákoľvek zmena VOP je účinná voči druhej zmluvnej strane a stáva sa súčasťou zmluvy dňom jej zverejnenia na webovom sídle spoločnosti https://www.veronikakostkova.com/

8.   Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že pokiaľ zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje cezhraničný prvok, za rozhodné právo si volia právo Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že toto ustanovenie sa bude vykladať a interpretovať ako výber rozhodného práva (slovenského práva) podľa článku 3 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

9.  Dozor nad poskytovaním služieb predaja tovaru a ochranu kupujúceho – spotrebiteľa vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava.

10. V prípade vzniknutých sporov medzi predávajúcim a kupujúcim sa prejednanie sporu uskutoční na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky.

11.Vybavovanie sťažností kupujúcich – spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy obchod@veronikakostkova.com. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho – spotrebiteľa. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci – spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej tiež len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z.  o alternatívnom riešení sporov (ďalej len „zákon o ARS“). Návrh môže kupujúci – spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona  o ARS príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci – spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov online RSO, ktorá je dostupná online na [odkaz] postupom podľa Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (online) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES. Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade  vzniku nepriaznivej situácie predávajúci odporúča kontaktovať  najskôr predávajúceho e-mailom za účelom vyriešenia vzniknutej situácie zmierom pred pristúpením k súdnemu resp. mimosúdnemu riešeniu sporu.

0
    0
    Váš košík
    Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu