Svadobné kolekcie pre nevesty, ktoré hľadajú šaty ľahké ako pierko.

Sociálne siete
Reklamačný poriadok

  VRÁTENIE TOVARU

  Máme vytvorený veľmi jednoduchý systém vrátenia tovaru, pokiaľ nie ste úplne spokojný . Môžte nám vrátiť ktorúkoľvek položku z nášho Online obchodu do 15 dní od dátumu obdržania zásielky bez udania dôvodu . Tu je napísané ako:
  Uistite sa, že je položka v rovnakom stave ako ste ju obdržali – v pôvodnom obale a so všetkými štítkami
  Zabaľte tovar a pošlite ho na adresu, ktorá je uvedená nižšie.
  O obdržaní zásielky Vás budeme maximálne do 3 pracovných dní informovať emailom
  Prosím zašlite tovar, ktorý chcete vrátiť maximálne do 15 dní od prijatia zásielky
  Vrátenie peňazí za tovar zvyčajne prebehne do 10 dní od potvrdenia prijatia zásielky na náš sklad . Pokiaľ nebude vrátenie tovaru možné, tovar Vám zašleme, čo možno v najkratšom čase späť.
  Tovar zašlite na adresu :

  Veronika Kostkova – Wedding atelier
  Kollárovo námestie 16
  811 08 Bratislava
  Slovenská republika

  Reklamačný poriadok spoločnosti Veronika Kostková – www.veronikakostkova.com
  Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.veronikakostkova.com( ďalej len predávajúci ).

  1.Všeobecné ustanovenia
  Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.
  Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:

  Zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji
  Zákon č.250/2007 o Ochrane spotrebiteľa
  Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode
  Občiansky zákonník

  Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa a súhlas so všetkými ustanoveniami obchodných podmienok.

  2. Kontrola tovaru pri prevzatí
  Kupujúci povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.
  V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0907 084 040 alebo e-mailom na adrese obchod@veronikakostkova.com

  3. Záručná doba a záručné podmienky
  Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).
  Zistená vada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.
  Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
  Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.
  Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach, neodborné zaobchádzanie, zanedbanie starostlivosti o tovar, neodbornú montáž, nesprávnu manipuláciu a používanie tovaru, nesprávne ošetrovanie tovaru, neodbornú inštaláciu. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.
  Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za vady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.
  Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na vady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

  4. Zasielanie tovaru na reklamáciu
  Kupujúci je povinný vždy zasielať tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy. Reklamovaný a vratený tovar zašlite ako doporučenú zásielku alebo pri vyššej hodnote tovaru doporučujeme ako poistený balík.

  Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

  Tovar určený na reklamáciu je potrebné zaslať na adresu:

  Veronika Kostková

  Veronika Kostkova – Wedding atelier
  Kollárovo námestie 16
  811 08 Bratislava
  Slovenská republika

  Ak dôjde k ďalšiemu poškodeniu tovaru počas prepravy, takéto poškodenie reklamovaného tovaru nebude podliehať záručnej oprave. Za takto vzniknuté škody predávajúci nenesie zodpovednosť.
  Kupujúci je povinný priložiť k riešeniu reklamácie kompletne vyplnený reklamačný protokol, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu príslušnej faktúry, prípadne dodací list ak bol vystavený.

  5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

  1. Po prijatí reklamovaného tovaru bude kupujúci bezodkladne informovaný e-mailom o prijatí reklamácie emailom, začatí reklamačného konania a spôsobe vybavenia reklamácie. O vybavení reklamácie bude kupujúc bezprostredne po ukončení reklamačného konaniai informovaný telefonicky, resp. e-mailom.

  2. Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
  a) doručenie reklamovaného tovaru
  b) doručenie vyplneného reklamačného protokolu
  c) kópia dokladu o nákupe

  3. O spôsobe riešenia reklamácie rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, alebo oprava tovaru – najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

  5. O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom alebo telefonicky. Kópiu reklamačného protokolu odošle predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom, resp. mu ju odovzdá osobne pri prevzatí reklamovaného tovaru.

  6. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

  6. Odstránenie závady
  Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady .Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické a kvalitatívne parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.
  V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku.
  Ak kupujúci v prípade odôvodnene zamietnunej reklamácie následne požiada o odstránenie vady poškodeného výrobku nejedná sa už o záručnú opravu, ale o „platenú opravu“ mimo záručných podmienok a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady spojené so servisným zásahom a opravou tovaru O výške nákladov bude kupujúci vopred informovaný e-mailovou správou.

  7. Záverečné ustanovenia
  1. Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

  2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

  3. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.veronikakostkova.com, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

  Reklamačný poriadok je v platnosti od 1.9.2012.

  Veronika Kostkova

  VK atelier s.r.o.

  Košická 17180/49 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

  IČO: 55873600
  konateľka spoločnosti Veronika Kostkova

  0
   0
   Váš košík
   Váš košík je prázdnyNávrat do obchodu